ประเภทห้องพัก

(Room Types)

ราคาปกติ (บาท/คืน)

Normal Price (THB/Night)

ราคาพิเศษ ถึง 31 ม.ค 65

(ส่วนลด 40%)

Special Rate to 31 Jan 65

(Discount 40%)

สำหรับ 1 - 2 ท่าน  (For 1 - 2 persons)

ภูผาหมอก 1 - 6

(Phuphamok 1 - 6)

1,200720

เรือนศิลา 2

(Ruansaila 2)

1,200720

เรือนภู 3

(Ruen Phu 3)

1,200720

ระเบียงมังกร 1

(Rabiang Mungkorn 1)

1,7001,020

ระเบียงมังกร 4

(Rabiang Mungkorn 4)

1,7001,020

บ้านแมกไม้ 1

(Maekmai 1)

1,7001,020

ภูผาหมอก 7 - 10

(Phuphamok 7 - 10)

2,0001,200

เรือนภู 1

(Ruen Phu 1)

2,0001,200

ลีลาวดี 1 - 5

(Leelavadee 1 - 5)

2,5001,500

สำหรับ 3 - 4 ท่าน (For 3 - 4 persons)

เรือนภู 2

(Ruen Phu 2)

2,0001,200

ระเบียงมังกร 2
(Rabiang Mungkorn 2)

2,5001,500

ระเบียงมังกร 3
(Rabiang Mungkorn 3)

2,5001,500
ลีลาวดีฟ้า 1 - 2
(Leelavadee Fah 1 - 2)
4,0002,400
สำหรับ 5 - 6 ท่าน (For 5 - 6 persons)
เรือนศิลา 1
(Ruang Sila 1)
2,5001,500
บ้านแมกไม้ 2
(Maekmai 2)
3,8002,280
    
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com